Mediacja jest alternatywą dla
postępowania sądowego.

 

W ramach postępowania
mediacyjnego możliwe jest
wypracowanie przez strony
rozwiązania, które zastąpi
wyrok i będzie miało moc wyroku.

 

Wszczęcie postępowania mediacyjnego
przerywa bieg przedawnienia.

 

Przebieg całego postępowania
mediacyjnego jest poufny.

 

Udział w mediacjach jest dobrowolny.
Uczestnik mediacji może wycofać się
z postępowania mediacyjnego

na każdym etapie.

 

Informacje udostępniane przez strony
w trakcie postępowania
mediacyjnego nie mogą być
wykorzystywane przed sądem.

 

Postępowanie mediacyjne jest
odformalizowane, dobrowolne,
poufne, szybkie, tanie, dające stronom
wpływ na treść orzeczenia.

 

Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej
zatwierdzeniu przez Sąd ma moc wyroku.

 

Sąd nie pobiera opłaty od wniosku
o zatwierdzenie ugody zawartej
przed mediatorem w wyniku
prowadzenia mediacji
na podstawie umowy o mediację.

 

Ugody wypracowane dotychczas 
w Centrum mediacyjnym
dotyczyły m.in.:

wykonania umów zawartych
w procedurach zamówień
publicznych

rozliczenia kar umownych

działu majątku wspólnego

działu spadku

ustalenie sposobu korzystania
z nieruchomości wspólnej

 

ustalenie sposobu korzystania
z praw autorskich

 

ustalenie sposobu korzystania
z praw ochronnych

 

ustalenie sposobów i terminów
zapłaty

 

ustalenie sposobu wykonania
zobowiązania

 

ustalenie sposobu zakończenia
umowy

 

ustalenia sposobu sprawowania
opieki nad dzieckiem

 

Zapraszam do współpracy!

 

 

O MEDIACJI

16 maja 2020